URL Masking คืออะไร ?

เวลาคุณตั้ง Domain Forwarding คุณจะเจอ Option หนึ่งที่ชื่อว่า URL Masking ซึ่งให้คุณเลือกว่าจะ On หรือ Off

จะขออธิบายผลของการปรับค่าตรงนี้สั้นๆ เพื่อให้เข้าใจดังนี้

ตั้ง URL Masking: On – ที่ Address Bar มันจะค้างเป็นชื่อโดเมนเนมของคุณอยู่แบบนั้น ถึงแม้ว่าจะมีการคลิกลิงค์ในหน้าเว็บ จนเปลี่ยนหน้าไปแล้ว… แต่ URL ใน Address Bar ก็จะค้างอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลง

ตั้ง URL Masking: Off – เวลาคุณเปิด มันจะ Redirect ไปที่เว็บปลายทางเลย หมายถึง Address Bar ข้างบน ก็จะเปลี่ยนเป็นปลายทางเลย

admin has written 74 articles